Refundacja okularów przez pracodawcę – obowiązki pracodawcy

Kodeks pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek dostarczenia pracownikom środków, które posłużą pracownikowi do ochrony jego zdrowia przed szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami, które mogą wystąpić w jego miejscu pracy.

 

refundacja okularów

 

Ten sam kodeks nakłada zabrania pracodawcy pobierania opłat ze te środki i obowiązek poinformowania pracownika, jak dostarczonymi środkami należy się posługiwać. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w drodze porozumienia z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej opracowało rozporządzenia na mocy, którego powstały przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

Kierując się tym rozporządzeniem Minister Pracy i Polityki Socjalnej opracował przepisy odnoszące się do zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach, które wymagają korzystania z monitorów ekranowych. Rozporządzenie to nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom zatrudnionych na wyżej wymienionych stanowiskach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Opieka ta ma polegać na zapewnieniu pracownikom pracującym na stanowiskach, które są wyposażone w monitory ekranowe szkieł korygujących. Obowiązek ten pracodawcy mają jedynie w stosunku do tych pracowników, którzy, zgodnie z zaleceniem lekarza, muszą nosić szkła korekcyjne w czasie pracy z monitorem ekranowym.

Dla kogo refundacja?

refundacja za okularydo pracyPracodawca może zrefundować koszt zakupu okularów tylko tym pracownikom, którzy pracują przy monitorze ekranowym minimum cztery godziny dziennie, pod warunkiem, że dobowy wymiar ich czasu pracy wynosi osiem godzin. W przypadku osób, które są zatrudnione na jedną drugą etatu, pracodawca zrefunduje im koszt zakupu szkieł korekcyjnych pod warunkiem, że dziennie pracują cztery godziny przed monitorem ekranowym.

Należy przy tym mieć na uwadze, że w wydanym rozporządzeniu zwraca się uwagę na faktycznie spędzony czas przed monitorem ekranowym. Refundacja szkieł korekcyjnych przysługuje także praktykantom oraz studentom. Prawo do refundacji mają tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.

Jędrzej Chlebicki

Optyk-optometrysta z wykształcenia i zamiłowania. Bywają jednak dni, gdy nawet on stwierdza, że:
"Coś jest nie tak z moim wzro­kiem. Ja­koś nie widzę siebie w pracy. "